Commit 1ef7a892 authored by Boris Budini's avatar Boris Budini
Browse files

Translate adding_new_content.rst

parent a48616f7
Pipeline #160 failed with stages
in 1 minute and 8 seconds
==================
Adding New Content
Shtimi i Përmbajtjes së Re
==================
Your DKAN site is an access point for users to connect with open data, but data isn't the only content type that you can add. There are a variety of content types at your disposal, and it's up to you to choose which best suits your needs.
Faqja juaj DKAN është një pikë aksesi për përdoruesit për tu lidhur me të dhënat e hapura, por të dhënat nuk janë i vetmi lloj përmbajtje që ju mund të shtoni. Ka disa lloje për përmbajtjesh në dispozicion për ju dhe është në dorën tuaj të zgjidhni atë që i përshtatet më mirë nevojave të tua.
Content Types in DKAN:
Llojet e Përmbajtjes në DKAN:
-----------------------
Dataset
Dataseti
~~~~~~~
Datasets are used to group related pieces of data and their associated metadata. These pieces of data - known as Resources - can then be found under a single url along with descriptions and licensing information.
Datasetet janë përdorur për të grupuar pjesë të lidhura të dhënash dhe metadatat shoqëruese. Këto pjesë të dhënash - të njohura si Resurset - mund të gjenden nën një url së bashku me përshkrimin për licensat.
You can think of Datasets as ‘folders’ for the Resources within. In real life, a typical folder could contain a printed spreadsheet, a PDF of a map, and a CD-ROM within it. In DKAN, you can similarly add a wide number of Resources in various formats to a single Dataset.
Ju mund të mendoni për Datasetet si 'skedarë' brenda Resurseve. Në jetën real, një skedar i zakonshëm mund të përmbajë një faqe të printuar, një PDF të një harte dhe një CD-ROM në të. Në DKAN, ju mund të shtoni në mënyrë të ngjashme disa Burime të ndryshme në formatet e një Dataseti të vetëm.
Datasets are assigned to Groups, which helps sort Datasets according to a common publisher. For more on Groups, see below.
Datasetet janë të përcaktuara për Grupet, të cilat ndihmojë në sisteminin e Datasetve bazuar në një publikues të përbashkët. Për më tepër Grupe, shih më poshtë.
Admins, Site Managers, Editors and Content Creators can all add Datasets.
Administratorët, Menaxherët e Faqes dhe Krijuesit e Përmbajtjes të gjithë mund të shtojnë Datasete.
Resource
Resurse
~~~~~~~~
In DKAN, Resources are the files, APIs or links that are being shared within a Dataset.
DKAN, Resurset janë skedarët, APIs apo lidhje të cilat janë ndarë në një Dataset.
Resource types include csv, html, xls, json, xlsx, doc, docx, rdf, txt, jpg, png, gif, tiff, pdf, odf, ods, odt, tsv, geojson and xml files.
Llojet e resurseve përfshijnë csv, html, xls, json, xlsx, doc, docx, rdf, txt, jpg, png, gif, tiff, pdf, odf, ods, odt, tsv, geojson dhe skedarët xml.
If the Resource is an API, it can be used as a live source of information for building a site or application.
Nëse Resursi është një API, ai mund të përdoret si një burim aktic informacioni për ndërtimin e një faqeje apo aplikacioni.
Resources can be previewed within your browser in the form of a grid, graph or map using DKAN Data Previews or used to create visualizations.
Resurset mund të shikohen paraprakisht me shfletuesin tuaj nga një grid, grafik apo hartë duke përdorur DKAN Data Previews apo përdorimet për krijimin e vizualizimeve.
Admins, Site Managers, Editors and Content Creators can all add Resources.
Administratorët, Menaxherët e Faqes dhe Krijuesit e Përmbajtjes të gjithë mund të shtojnë Resurset
Group
Grupi
~~~~~
Groups allow you to group together Datasets under a organization (i.e. Department of Transportation, Department of Education) in order to make it easier for users to browse Datasets by theme.
Grupet ju lejojnë të gruponi bashkë Datasetet nën një organizatë (p.sh Departamenti i Transportit, Departamenti i Edukimit) në mënyrë që të jetë më e thjeshtë për përdoruesit të shfletojnë një Dataset nga tema/
As a best practice, Datasets and Resources that are added to a Group should share a common publisher.
Si praktika më e mirë, Datasetet dhe Resurset që janë shtuar në një Grup duhet të ndajnë të njëjtin publikues.
Groups also enable you to assign roles and permissions to members of the group. By adding users to the Group’s membership roster, you can create and manage a community based around the data within the group.
Grupet gjithashtu ju mundësojnë ju të vendosni rolet dhe akseset tek anëtarët e grupit. Duke shtuar përdorues në regjistrin e anëtarëve tëGrupit, ju mund të krijoni dhe menaxhoni një komunitet të bazuar në të dhëna me grupin.
Groups may be added by Admins and Site Managers, but not by Editors or Content Creators.
Grupet mund të shtohen nga Administratorët, Menaxherët e Faqes, por jo nga Edituesit ose Krijuesit e Përmbajtjes
Page
Faqet
~~~~
Pages are used for static content, such as an “About” or “FAQ” page. They may be added by Admins, Site Managers and Editors, but not by Content Creators.
Faqet përdoren për përmbajtje statike, si faqet "About" dhe "FAQ". Ato mund të shtohen nga Administratorët, Menaxherët e Faqes, por jo Krijuesit e Përmbajtjes
Data Story
~~~~~~~~~~
Data Stories are used for creating blog-like content pertaining to data over time. A real life example would be monthly Data Stories created by the Parks and Recreation Department to use charts and maps to update site visitors on a local tree-planting campaign.
Data Stories përdoren për të krijuar blogs që kanë të bëjnë me përmbajtjen e të dhënave gjatë kohës. Një shembull nga jeta e përditshme mund të jenë Data Stories të përmuajshme krijuar nga Departamenti i Parqeve dhe Rekreacionit për të përdorur grafikë dhe harta për të përditësuar vizitorët e faqes për fushatën e mbjelljes së pemëve.
Much like Data Dashboards, Data Stories offer a wide range of possible layouts and can be curated with data visualizations like charts, maps and tables.
Të ngjashme me Data Dashboards, Data Stories ofrojnë një gamë paraqitjesh të mundshme dhe mund të kurohen me vizualizime të dhënash si grafikë, hartat dhe tabelat.
Admins, Site Managers, Editors and Content Creators can all add Data Stories.
Administratorët, Menaxherët e Faqes, Edituesit ose Krijuesit e Përmbajtjes mund të shtojnë Data Stories.
Data Dashboard
~~~~~~~~~~~~~~
The Data Dashboards feature allows you to create pages that bring together various forms of content about a specific subject all in one place.
Karakteristika Data Dashboards ju lejon të krijoni faqe të cilat sjellin së bashku forma të ndryshme të përmbajtjes për një subject të caktuar, të gjitha në një vend.
A real-life example of a data dashboard can be found on any major weather site when looking up the charts, maps and tables from a specific zip code.
Një shembull nga jeta e përditshme e data dashboard mund të gjendet në faqet e mëdha të motit kur shikojmë grafikët, hartat dhe tabelat nga një kod specifik sipas shtetit.
Admins, Site Managers, Editors and Content Creators can all add Data Dashboards.
Administratorët, Menaxherët e Faqes, Edituesit ose Krijuesit e Përmbajtjes mund të shtojnë Data Dashboards.
Harvest Source
Burimi i Vjeljes (harvest source)
~~~~~~~~~~~~~~
A Harvest Source is a content type that allows administrators or Site Managers to "harvest" data from outside sources. To “harvest” data is to use the public feed or API of another data portal to import items from that portal’s catalog into your own.
Një Burim Vjelje është një lloj përmbajtje që lejon administratorët apo Menaxherët e Faqes për të "vjelur" të dhëna nga burime të jashtme. Të "vjelësh" të dhënat është të përdorësh informacionin publik apo API të një tjetër portali të dhënash për të importuar artikuj nga katalogu i portalit në tuajin.
Harvested datasets are fully imported from an external source onto your DKAN site. This means that the datasets exist both on the external source and your site - independently from one another, and with all of the same information (including title, metadata, tags, and so on.)
Datasetet e vjelura janë të importuara nga burime të jashtme në faqen tuaj DKAN. Kjo nënkupton se dataseti ekziston edhe në burimin tuaj të jashtëm dhe në faqen tuaj - i pavaruar nga njëri-tjetri dhe me të njëjtin informacion (duke përfshirë titujt, metadatat, tags dhe kështu me radhë).
By importing datasets from external sources, you can provide more open data on your site without manually managing the dataset content itself. Site visitors will see that a dataset was harvested and its original source, promoting visibility across agencies and sectors.
Duke importuar datasetet nga burime të jashtme, ju mund të mundësoni më shumë të dhëna të hapura në faqen tuaj pa menaxhuar manualisht përmbajten e dataseteve. Vizitorët e faqes do të shohin se një dataset u vol dhe burimi i tij orgjinal, duke promovuar vizibilitetin midis agjensive dhe sektorëve.
Admins and Site Managers can add Harvest Sources, but not Editors or Content Creators.
Administratorët, Menaxherët e Faqes mund të shtojnë Burime të Vjelura, por jo Edituesit ose Krijuesit e Përmbajtjes
Visualization
Vizualizimet
~~~~~~~~~~~~~
Visualizations provide intuitive, understandable displays of data. Visualizing information fulfills a basic need; the need to tell a story.
Visualizations allow users to understand the data from a new perspective, and can be viewed within the site or embedded elsewhere without having to download the data itself. This not only saves time, but also saves memory, bandwidth and hard drive storage space.
Vizualizimet mundësojnë shfaqje intuitive dhe të kuptueshme të të dhënave. Vizualizimi i informacionit përmbush nevojat kryesore, nevojën për të treguar një histori.
Currently, Charts are the only Visualization type included within out-of-the-box DKAN, but Maps are underway in the future.
Vizualizimet lejojnë përdoruesit të kuptojnë të dhënat nga një perspektivë e re, dhe mund të shikohen brenda faqes apo të përfshihen diku tjetër pa patur nevojë të shkarojnë të dhëna në vetvete. Kjo jo vetëm kursen kohë, por kursen dhe memorje, bandwith dhe hapësirë në memorjen e hard drive.
Admins, Site Managers, and Editors can create Visualizations, but not Content Creators.
Aktualisht, Grafikët janë të vetmet lloje Vizualizimesh të përfshira në DKAN, por Hartat janë rrugës për të ardhmen.
Administratorët, Menaxherët e Faqes, dhe Edituesit mund të krijojnë Vizualizime por jo Krijuesit e Përmbajtjes
Where do I add new content?
Ku e shtojmë përmbajtjen e re?
---------------------------
The Add Content menu
Menuja Add Content
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The most direct path for creating content is through the **Add content** tab on the Admin Menu toolbar. Select the content type you'd like to add, then complete the fields shown in the following form.
Rruga më e shkurtër për krijimin e përmbajtjes është nëpërmjet tab **Add Content** në Menunë e mjeteve të punës së Administratorit. Përzgjidhni përmbajtjen që doni të shtoni, pastaj përfundoni fushat e treguara në formën në vijim.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_01.png
:alt: An image displaying the location of the "Add content" menu on the DKAN navigation bar.
The Content Page
Faqja e Përmbajtjes (Content)
~~~~~~~~~~~~~~~~
In some cases, you may want to see what content exists before creating something new from scratch. As your site grows, it's helpful to check what already exists before starting something new.
Në disa raste, ju mund të doni të shikoni cila pvrmbajtje ekziston përpara se të krijoni një gjë të re nga fillimi. Ashtu si rritet faqja juaj, është e dobishme të kontrolloni çfarë ekziston aktualisht, përpara se të filloni me diçka të re.
You can click **Content** from the admin menu to access the Content page and view all existing content, publish or unpublish content, and add new content from scratch.
Ju mund të klikoni **Content** në menunë e administratorit për të aksesuar faqen e Përmbajtjes dhe të shikoni të gjithë përmbajtjen ekzistuese, të publikoni dhe hiqni nga publikimi përmbajtje dhe të shtoni përmbajtje të re nga fillimi.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_02.png
:alt: A screenshot of the DKAN "Content" page, as seen by a Site Manager.
In the example below, the user is adding a new Dataset with Tags, Topics, and other metadata associated with Datasets.
Në shembullin më poshtë, përodruesi po shton një Dataset të ri me Tags, Topics dhe metadata të tjera lidhur me Datasetet.
Though not all fields in the Dataset creation form are required, it's best to include as much information as possible. This way, users and the general public will have the proper metadata.
Megjithëse jo të gjitha fushat në krijimin e Datasetit janë të kërkuara, është mirë të përfshihet sa më shumë informacion që është e mundur. Në këtë mënyrë, përdoruesit dhe publiku i zakonshëm do të kenë metadata të përshtatshme.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_03.gif
:alt: An animated screenshot showing the process of creating a new dataset.
......@@ -121,531 +119,525 @@ Though not all fields in the Dataset creation form are required, it's best to in
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_04.gif
:alt: An animated screenshot showing the process of inputting metadata when creating a new dataset.
The final step in creating a piece of content is using the submenu at the bottom of the form to add the administrative information to the content.
Hapi final i krijimit të një pjesë përmbajtje është përdorimi i nënmenusë në fund të formës për të shtuar informacion administrativ të përmbajtjes.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_05.png
:alt: Administrative content settings.
**Use this menu to add information about:**
**Përdorni këtë menu për të shtuar informacione rreth:**
*URL path settings:*
By default, the "generate automatic URL alias" option is selected because DKAN is designed to provide the most intuitive and SEO-optimized URL path. To create your own path, uncheck the box and type in a new alias.
Automatikisht, opsioni "generate automatic URL alias" është i përzgjedhur sepse DKAN është i projektuar të mundësojë URL intiutive dhe të optimizuar për SEO. Për të krijuar rrugën tuaj, hiqni përzgjedhjen tek kutia dhe vendosni një alias të ri.
*Revision information:*
This information is important for content that has been added and then edited. By checking the "create new revision" checkbox, DKAN will create a revision of the content.
*Rishikim informacioni:*
Ky informacion është i rëndëshishëm për përmbajtjen dhe është krijuar dhe më pas edituar. Duke klikuar opsionin "create new revision", DKAN do krijojë një rishikim të përmbajtjes.
Revisions can be helpful if a change is made and published and later you want revert to an old revision. Include notes about the changes in the Revision log message text box to give other users context.
Rishikimet mund tv jenë të dobishme nëse një ndryshim është publikuar dhe më vonë ju doni të riktheheni në një version më të vjetër. Përfshini shënime rreth ndryshimeve në kutinë e mesazhit tek Rishikimet për t'i dhënë përdoruesve kontekst.
*Authoring information:*
In DKAN, content must be assigned to an author and given an authoring date so that it can be managed later even if the author is the Anonymous user. An author must be a user on your DKAN site, and this is helpful in knowing which users have added specific pieces of content. By default, DKAN assigns the author to the user who is logged in when the content is added.
*Autorizimi i informacionit:*
DKAN, përmbajtja duhet t'i vendoset një autori dhe ti jepet një datë autorësie në mënyrë që të menaxhohet më vonë edhe nëse autori është një përdorues Anonim. Një autor duhet të krijohet në faqn tuaj DKAN, kjo është e dobishme për të ditur cilët përdorues kanë shtuar pjesë të caktuara të përmbajtjes. Automatikisht, DKAN e vendos si autor përdoruesin i cili është i kyçur kur është shtuar përmbajtja.
If you leave the "authored on" field blank, DKAN will use the date and time of when the content was originally saved.
Nëse e lini fushën "authored on" bosh, DKAN do të ruajë datën kur është ruajtur përnbajtja orgjinale.
*Publishing options:*
Authenticated users who have created or have the right to modify site content can publish and unpublish content. Published content is saved and visible on your DKAN site. Unpublished content is saved, but it is not visible on your DKAN site.
*Opsionet e publikimit:*
Përdoruesit e indetifikuar të cilët kanë krijuar apo kanë të drejtën të modifikojnë përmbajtjen e faqes mund të publikojnë dhe heqin nga publikime përmbajtje. Përmbajtja e publikuar është ruajtur, por mund të mos jetë e dukshme në faqen tuaj DKAN.
Why unpublish content? The "unpublish" option is helpful for when content should be saved as a Draft, or archived but not deleted. Deleting content permanently erases it, so the "unpublish" option allows you to retain content that is no longer published live.
Përse të mos publikoni përmbajtje? Opsioni "unpublish" është i dobishëm kur përmbajtja duhet të ruhet si Draft, apo i arkivuar por jo i fshirë. Fshirja e përmbajtjes e heq atë përgjithmonë, ndaj opsioni "unpublish" ju lejon të mabni përmbajtjen e cila nuk është publikuar live.
*Groups:*
While Datasets are the "folders" for data resources, Groups are the container for those folders. Resources cannot be added themselves to a Group, they must be stored within a Dataset to be associated with a Group.
*Grupet:*
Ndërsa Datasetet janë "dosjet" për resurset e të dhënave, Grupet janë kontenierët për këto dosje. Burimet nuk mund të shtohen vetë në Grup, ato duhet të ruhen me një Dataset për t'u lidhur me një Grup.
For example, the Dataset "City Bike Lanes" would be associated with the group "Department of Transportation"
Për shembull, Dataseti "City Bike Lanes" do të lidhen me grupin "Department of Transportation"
Datasets can be added to multiple Groups. All users must belong to at least one Group to have the Groups menu item available to them.
Datasetet duhet të shtohen në shumë Grupe. Të gjithë përdoruesit i përkasin të paktën një Grup për të pasur artikujt e menusë së Grupit.
When a Dataset is added to a Group, it will be included on the Group's home page and may be edited by the Administrator members of a Group. As a best practice, users should only add Datasets to Groups they are a member of.
Kur një Dataset janë shtuar në një Grup, ai duhet të përfshihet në faqen e Grupit dhe mund të editohet nga Administratori i Grupit të anëtarëve. Si prakitka më e mirë, përdoruesit duhet të shtojë vetëm Datasete në Grupin ku janë anëtarë.
Viewing content you've already uploaded
Shikimi i përmbajtjes që keni ngarkuar
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To see a list of content that you've already uploaded, you can navigate to your user profile page by clicking on your username on the right-hand side of the screen.
Për të parë një listë të përmbajtjes që ju keni ngarkuar, ju mund të navigoni tek profili juaj i përdoruesit duke klikuar emrin tuaj të përdoruesit në të djathtë të familjes.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/Site_Manager_Logged_In.png
:alt: Click your username on the right side of the navigation bar in order to go to your profile page.
Once you're on your user profile page, you'll see a list of datasets, resources and other content types that were uploaded by your account.
Sapo të jeni në faqen tuaj të përdoruesit, jo do të shikoni një listë datasetesh, resursesh dhe lloje të tjera përmbajtjesh që janë ngarkuar në llogarinë tuaj.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/User_Profile_Page.png
:alt: An example user profile page showing a dataset and resource uploaded by this user.
Viewing a listing of the site's files
Shikimi i listës së skedarëve të faqes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From the admin menu, click "Content." Once you're on the Content page, the "Files" button will take you to the files listing.
Nga menuja e administratorit, klikuan "Content". Sapo ju të jeni në faqen e Përmbajtjes, butoni "Files" do ju dërgojë tek skedarët e listuar.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/Files_Page.png
:alt: This is the "Files" listing, found within the "Content" page on a DKAN site.
Adding a Resource
Shtimi i Burimeve
-----------------
There are three ways to import a resource to your DKAN open data catalog:
Ka tre mënyra për të importuar një burim në katalogun tuaj të të dhënave të hapura DKAN:
1. **Upload a file:** Select the file from your hard drive or local network, then click "Upload."
1. **Upload a file:** Përzgjidhni një skedar nga hard drive apo rrjeti lokal, dhe pastaj kliko "Upload".
2. **API or website URL:** Provide the link to an outside API or website URL to add it to your DKAN data catalog as a resource.
2. **API or website URL:** Mundësoni një lidhje tek një API e jashtme apo URL e uebfaqes për ta shtuar tek katalogu i të dhënave DKAN si një resurs.
3. **Remote file:** You can import a file hosted elsewhere on the Internet, provided it is in a format supported by DKAN. (File formats are listed on the "Add Resource" screen.)
3. **Remote file:** Ju mund të importoni një skedar të ruajtuar diku në Internet, duke e mundësuar atë në një format suportohet nga DKAN. (Formatet e skedarvve janë listuar në ekranin "Add Resource".)
CSV files, once added as a Resource, can then be imported to the DKAN Datastore for efficient storage and access. *(recommended)*.
Skedarët CSV, sapo janë shtuar si Burim, mund të importohen në DKAN Datastore për memorje dhe akses eficent. *(recommended)*.
Steps to upload a new resource
Hapat për të ngarkuar një burim të ri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. From the **Admin Menu**, hover over the **Add Content** menu link.
1. Nga **Admin Menu**, vendosni mausin mbi lidhjen në menu **Add Content**
2. On the drop-down menu, select the **Resource** option.
2. Në menunë zbritëse, përzgjidhni opsionin **Resource**.
3. Choose a method for uploading the Resource (upload, API/website, or remote).
3. Përzgjidhni një metodë për të ngarkuar Burimin (ngarkim, API/website apo remote).
4. Enable Data Previews such as Grid, Graph or Map (optional). Also, select the appropriate delimiter, and choose whether your Data Previews should have an option to be embedded elsewhere.
4. Aktivizoni Data Previews si Grid, Grafik apo Hartë (opsionale). Gjithashtu, përzgjidhni ndarësin e përshtatshëm dhe zgjidhni nëse Data Previews duhet të ketë një opsion për t'u ndërfutur diku.
5. Give the Resource a title (required), a description (optional), and add to a Dataset (optional).
5. Jepini Burimit një titull (e kërkuar), një përshkrim (opsionale), dhe shtojeni tek një Dataset (opsionale).
6. Click the Save or Save and add another button at the end of the form to add the Resource.
6. Klikoni Save ose Save dhe shtoni një buton në fund të formës për të shtuar Burim.
It's possible to add a Resource as a stand alone piece of content, but it isn't recommended. As a best practice, and for optimal site organization, all Resources should be added to Datasets.
Është e mundur të shtoni një Burim si një pjesë e veçuar e përmbajtjes, por nuk rekomandohet. Si praktikë më e mirë, dhe për organizim optimal të faqes, të gjitha Burimet duhet të shtohen në Datasete.
Otherwise, Resources on their own do not contain metadata -- which is why it's important to assign them to Datasets, which do have metadata. Resources also inherit the group association of the dataset they belong to.
Përndryshe, Burimet në vetvete nuk përmbajnë metadata - e cila është e rëndësishme për të vendosur ato në Datasete, të cilët kanë metadata. Burimet gjithashtu trashëgojnë lidhjen e datasetit me grupin tëcilit i përkasin.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/dataset_reference_field.png
:alt: A Resource can be assigned to multiple datasets.
When adding a new Resource, DKAN provides a list of existing Datasets and you can select the appropriate one. If none of the existing Datasets are a good fit, then consider first adding a new Dataset. You can also add a Resource and then assign it to a Dataset at a later time.
Kur shtoni një Burim të ri, DKAN mundëson një listë të Dataseteve ekzistuese dhe ju mund të përzgjidhni më të përshtatshmen. Nëse asnjë nga Datasetet ekzistuese përshtaten si duhet, atëherë konsideroni të shtoni një Dataset të ri. Ju gjithashtu mund të shtoni një Burim dhe pastaj t'i vendosni ato në një Dataset më vonë.
Enabling Data Previews
Aktivizimi i Data Previews
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
As site visitors browse through a Dataset and its Resources, they can click the Explore Data button to preview a specific Resource.
DKAN's built in Data Preview tools give site visitors the option to see a basic visual of a Resource as a map, chart, or grid.
Ndërsa vizitorët e faqes shfletojnë midis një Dataseti dhe Resurseve të tij, ata mund të klikojnë dhe eksplorojnë butonin e të Dhënave për të parë paraprakisht një Burim të caktuar.
Users uploading Resources can enable DKAN Data Previews on JSON, geoJSON, XML, ArcGIS REST, WMS, image, PDF, and ZIP files. The options are provided as three checkboxes during the process of uploading a Resource.
Ndërtimi i DKAN me mjete Data Preview i jep vizitorëve të faqes opsionin për të parë një Burim themelor si hartë, grafik apo grid.
Data Previews only display if the contents of the Resource match the data format for a preview. For example, if the map preview is enabled but the Resource doesn't have latitudinal/longitudinal or GeoJSON data, then the Preview page will be blank.
Përdoruesit që ngarkojnë Resurset mundësojnë DKAN Data Previews në JSON, geoJSON, XML, ArcGIS REST, WMS, imazh, PDF dhe skedarë ZIP. Opsionet janë mundësuar si tre kuti të klikueshme gjatë procesit të ngarkimit tënjë Burimi.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_06.png
:alt: The "Add a Resource" screen, showing the options to enable grid, graph or map previews.
This image displays where you can enable grid, graph and/or map previews for a Resource.
Imazhi tregon ku ju mund të aktivizoni grid, grafik dhe/ose paraparje të hartës për një Burim.
Data Preview Types:
Llojet e Data Preview:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
**Grids and Graphs:** This type of Data Preview works well with tabular data like CSV or XLS files. Grids appear most similar to a spreadsheet.
**Rrjetet dhe Grafikët:** Ky lloj i Parapamjes së të Dhënave funksionon mirëme të dhënat tabulare si CSV apo skedarë XLS. Grids janë të ngjashme me një spreadsheet.
Graph previews allow site visitors to select the values from the data that may be plotted as a column, bar, line or point graph.
Parapmja e grafikëve lejon vizitorët e faqes të përzgjedhin vlerat nga të dhënat të cilat mund të thuren si colona, shufra, vija apo grafik me pika.
**Maps:** If the resource contains a Latitude column and a Longitude column (in decimal values - see http://www.earthpoint.us/Convert.aspx), then each record from the data will be displayed as a point on the map. Site visitors can click each point to learn about the data.
**Hartat:** Nëse burimet përmbajnë një kolonë Gjërësie dhe një kolonë Gjatësie (në vlera decimale - see http://www.earthpoint.us/Convert.aspx), pastaj secili rekord nga të dhënat do të shfaqet si një pikë në hartë. Vizitorët e faqes mund të klikojnë tek secila pikë për të mësuar rreth të dhënave.
External Previews:
Parapamje të Jashtme:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Need to use advanced data visualizations from an outside source? Use DKAN External Previews.
Keni nevojë të përdorni vizualizime të avancuara nga një burim i jashtëm? Përdorni DKAN External Previews.
ArcGIS, CartoDB, Infogram and Tableau, as well as other outside data viz tools can all be embedded within DKAN Data Stories and Data Dashboards, as well as on Pages.
ArcGIS, CartoDB, Infogram dhe Tableau, po ashtu dhe mjete të jashtme vizualizimi mund të ndërfuten me Data Stories të DKAN dhe Data Dashboards, po ashtu si në Faqe.
Additionally, External Previews can be used for ArcGIS and Carto previews of data resources - directly on the resource's page.
Gjithashtu, Parapamjet e Jashtme mund të përdoren për parapmjet e ArcGIS dhe Carto të burimeve të të dhënave - direkt në faqen e burimit.
Once External Previews are enabled, site visitors can view a Resource and click the Open With button to visualize the contents of the Resource with an External Preview.
Sapo Parapamjet e Jashtme janë aktivizuar, vizitorët e faqes mund të shikojnë një Burim në të klikojnë butonin Open With për të vizualizuar përmbajtjen e Burimit me një Parapamje të Jashtme.
Choose which visualization tool is best for previewing a Resource based on its data format.
Përgjidhni cilat mjete vizualizimi është më e mira për parapamjet e një Burimi bazuar në formatin e të dhënave.
**For Admins: How to enable External Previews:**
**r Administratorët: Si të aktivizosh Parapamje të Jashtme:**
1. On the Admin Menu, hover over the **DKAN** menu link until the drop-down menu appears.
2. Select **Data Previews.**
3. From the Data Previews page, scroll down to the section titled External Preview Settings.
4. In the External Preview Settings section, check the box for the External Previews you want to make available for viewing a Resource.
5. If a data format is not listed in this section, you can add the data format to the list of available formats for Resources.
1. Në Menunë e Administratorit, vendosni mausin mbi lidhjen e menusë DKAN, derisa të shfaqet menuja zbritëse.
2. Përzgjidhni **Data Previews.**
3. Nga faqa e Data Previews, zbrisni poshtë deri në seksionin e quajtur External Preview Settings.
4. Në sesionin e External Preview Settings , zgjidhni kutinë për External Previews që doni të keni të disponueshme për të parë një Burim.
5. Nëse një format të dhënash nuk është i listuar në këtë sesion, ju mund të shtoni formatin e të dhënave në listën e formateve për Burimet.
There are two types of External Previews that may be enabled by Site Managers: **CartoDB** and **ArcGIS**.
Ka dy lloje të Parapamje të Jashtme të cilat mund të aktivizohen nga Menaxherët e Faqes: **CartoDB** dhe **ArcGIS**.
**Carto Preview:** CartoDB is an open source platform with a powerful datastore that allows users to create their own maps using Carto Builder.
**Carto Preview:** CartoDB është një platformë me kodburim të hapur me një datastore të fuqishme që lejon përdoruesit të krijojnë hartat e tyre duke përdorur Carto Builder.
Supported formats: CSV, Excel, GeoJSON, KML, OpenXML, XLS
Formatet e mbështetura: CSV, Excel, GeoJSON, KML, OpenXML, XLS
**ArcGIS Preview:** ESRI ArcGIS can be used to create multi-dimensional maps (such as the topography of a mountain range, or the flow of a watershed) and does not limit the amount of layers you can add to your map.
**ArcGIS Preview:** ESRI ArcGIS mund të përdoret për të krijuar harta shumë-dimensionale (si tipografia e një mali, apo rrjedha e një ujëndarësje) dhe nuk limiton sasinë e shtresave që ju mund të shtoni në hartën tuaj.
ArcGIS Previews require a URL in the resource API field and will not work with Resource files.
ArcGIS Previews kërkojnë një URL në fushën e burimit të API dhe nuk do punojnë me skedarët Burim.
Supported formats: ArcGIS endpoints, SHP files (shapefiles)
Formatet e mbështetura: ArcGIS endpoints, skedarët SHP (shapefiles)
.. _adding-a-dataset:
Adding a Dataset
Shtimi i një Dataseti
----------------
Remember to include as much metadata (the who, what, when, where and why of data) as possible in order to give site visitors context.
Kujtohuni të përfshini sa më shumë metadata (kush, çfarë, kur, ku dhe pse-të e të dhënave) që është e mundur në mënyrë që t'i jepni vizitorëve të faqes kontekst.
Add a Dataset:
Shto një Dataset:
~~~~~~~~~~~~~~
1. From the **Admin Menu**, hover over the **Add Content** menu link and select **Dataset**.
2. Add a title, description, Tags, contact information and public access level (required). Optionally, Datasets may be added to Groups and assigned Topics.
3. Add a license to clarify reuse limitations.
4. Click the **Next: Add data** button to add at least one Resource.
5. Follow the steps for adding a Resource.
6. Click the Save button to finalize the addition.
1. Nga **Admin Menu**, vendosni mausin mbi lidhje në menu **Add Content** dhe përzgjidhni **Dataset**.
2. Shto një titull, përshkrim, etiketë, informacionet e kontaktit dhe aksesi i qasjes publike (e kërkuar). Opsionale, Datasetet mund të shtohen në Grupe dhe ti përcaktohet Tematika.
3. Shtoni një licensë për të qartësuar limitimet ripërdorimit.
4. Klikoni butonin **Next:Add data** për të shtuar të paktën një Resurs.
5. Ndiqni hapat për shtimin e një Resoursi.
6. Klikoni butonin save për të finalizuar shtimin.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_09.gif
:alt: This animated screencap shows the process of editing and saving a dataset.
This animated screencap displays the process of editing and saving a dataset.
Ky screenshot shfaq procesin e editimit dhe ruajtjes së një dataseti.
Directly under the title of the Dataset, you may change the URL path for your dataset in the dataset/ field. Note that the title and URL path are not linked. That means that you can change the title without affecting the URL path and vice versa.
Direkt nën titullin e Datasetit, ju mund të ndryshoni rrugën e URL për datasetin tuaj në fushën dataset/. Vini re se titulli dhe rruga e URL nuk janë të lidhura. Kjo nënkupton se ju mund të ndryshoni titullin pa ndikuar në rrugën e URL dhe anasjelltas.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_10.gif
:alt: This animated screencap shows the process of changing a Resource URL.
Adding Metadata
Shtim i Metadata
~~~~~~~~~~~~~~~
Metadata is the "Who, What, When, Where, Why" of data. Metadata contains the attributes that describe each Dataset. Examples include the name of the Dataset’s author, the title of the Dataset, the date that it was last updated, any relevant contact information associated with the Dataset, and more.
Metadata është "Kush, Çfarë, Kur, Ku, Pse" nga të dhëna. Metadatat mbajnë atributet të cilat përshkruajnë secilin Dataset. Shembujt përfshijnë emrin e autorit të Datasetit, titullin e Datasetit, datën që u ngarkua, dhe informacione të tjera kontakti të lidhura me Datasetin dhe më shumë.
When viewing a Dataset, you can scroll down the page to the “Dataset Info” section to view its metadata.
Kur shikojmë një Dataset, ne mund të zbresim poshtë në faqe në sesionin "Dataset Info" për të parë metadatat e tij.
In addition to providing important context, metadata makes the data published machine-readable. That means that programmers, analysts and other technical users can use the information for their own purposes.
Bashkarisht me mundësimin e kontekstit të rëndësishëm, metadatat bëjnë të dhënat e publikuar të lexueshme nga makinat. Kjo nënkupton se programuesit, analistët dhe përdorues të tjerë teknikë mund të përdorin informacion për qëllimin e tyre.
Though most metadata fields are not required, adding more detail to your metadata will make for more usable datasets. In some cases, extra metadata fields are required to be compliant with certain standards and initiatives.
Megjithëse shumë nga fushat e metadatave nuk janë të kërkuara, duke shtuar më shumë detaje në metadatat tuaja i bën më të përdorshme datasetet. Në disa raste, fushat extra metadatave janë të kërkuara të jenë të përputhshme me standarde dhe iniciativa të caktuara.
The fields included in the Additional Info screen are the metadata for the Dataset and are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the web. These fields are also compatible with the Common Core metadata schema from Project Open Data.
Fushat e përfshira në ekranin Additional Info janë metadatat për Datasetit dhe janë kompatibël me DCAT, një fjalor RDF të projektuar për të facilitur ndërveprimin midis katalogëve të të dhënave të publikuara në ueb. Këto fusha janë gjithashtu të pajtueshme me skemën e metadatave Common Core nga Projekti Open Data.
Site Managers can select to make Project Open Data and DCAT fields required for publishing a Dataset by enabling POD and/or DCAT validation.
Menaxherët e Faqes mund të përzgjedhin të bëjnë një Projekt të të Dhënave të Hapura dhe fushat DCAT të kërkuara për publikimin e një Dataseti duke aktivizuar POD dhe/ose validimet DCAT.
When viewing a Dataset, scroll down the page to the Dataset Info section to view its metadata.
Kur shikojmë një Dataset, zbrisni poshtë në faqe tek sesioni Dataset Info për të parë metadatat e tij.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_13.png
:alt: The highlighted portion of this screencap shows how the "Dataset Info" box within a dataset's description displays its metadata.
**Adding more relevant information:** In the image below, you can see a section titled Resources and below that Related Content. In the Resources section you can choose from existing Resources to pull into the Dataset. You can even choose the order Resources appear in by dragging the individual rows up and down. Click the Add another item to add as many Resources as you want to the Dataset.
**Shtimi i informacioneve të përshtatshme:** Në imazhin më poshtë, ju mund të shikoni një sesion të titulluar Resourset dhe më poshtë Related Content. Në sesionin Resourset ju mund të zgjidhni nga Resourset ekzistuese për të shtuar në një Dataset. Ju gjithashtu mund të zgjidhni rendin në të cilin do të shfaqen Resourset duke tërhequr rreshtat individual lart dhe poshtë. Klikoni të Shtoni një artikull tjetër për të shtuar sa më shumë Resourse që doni në një Dataset.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_14.png
:alt: This screencap displays the portion of the page for adding new resources and related content to a Dataset.
Scroll to the Related Content section to add links to other content that site visitors should see. This is a great way to link to your Data Stories, Charts, and Dashboards (or external links) that showcase the impact that data can have on the daily lives of citizens.
Zbrisni në sesionin Related Content për të shtuar lidhje dhe përmbajtje të tjera që vizitorët e faqes duhet të shohin. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të vendosur lidhje tek Data Stories, Grafikët dhe Dashbordet (në lidhjet e jashtme) e cila tregon ndikimin që të dhënat mund të kenë në jetët e përditshme të qytetarëve.
Below is a Dataset that has been filled out completely with a description, metadata, assigned to a Group and includes related content.
Më poshtë është një Dataset i cili është mbushur plotësisht me një përshkrim, metadata, caktuar tek një Grup dhe kanë përfshirë përmbajtje të ngjashme.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_15.gif
:alt: This animated screencap displays a a Dataset that has been filled out completely with a description, metadata, assigned to a Group and includes related content.
Visualizations
Vizualizimet
--------------
Visualizations take Resources on your DKAN site and generate visual representations to make data understandable and accessible. DKAN offers several built-in tools for making data visualizations easy. These were designed with ease of use and flexibility in mind.
Vizualizimet marin Resourset në faqen tuaj DKAN dhe gjenerojnë prezantime vizuale për të bërë të dhënat të kuptueshme dhe të aksesueshme. DKAN ofron shumë mjete për të krijuar thjeshtë vizualizimet të të dhënave. Këto janë projektuar me lehtësi në përdorim dhe fleksibilitet në mendje.
A Chart is the means, but the end must be defined by the citizen need. What is important for the site visitor to know about the data? What can we learn by comparing the different information contained in a single Resource? Once a Chart is added you can feature it to support the narrative of a Data Story or complete a Data Dashboard.
Një Grafik është mjeti, por fundi duhet të përcaktohet nga nevojat e qytetarëve. Çfarë është e rëndësishme për vizitorët e faqes të dijnë rreth të dhënave? Çfarë mund të lexojmë ne duke krahasuar informacione të ndryshme të ruajtura në një Resource të vetëm? Sapo një Grafik është shtuar ju mund ta karakterizoni atë të mbështesë tregimin e një Data Story apo të kompletojë një Data Dashboard.
While this tool is incredibly powerful, it also includes more variables that depend on one another. As a Site Manager, you have access to create Visualizations on DKAN. This type of content is unique to Site Managers and Editors, and as a Site Manager you have access to manage all content regardless of the author.
Ndërsa ky mjet është shumë i fuqishëm, ai gjithashtu përfshin më shumë variabla që varen nga njëra-tjetra. Si Menaxheri i Faqes, ju keni akses të krijoni Vizualizime në DKAN. Kjo lloj përmbajtje është unike për Menaxherët e Faqes dhe Editorët, dhe si Menaxher i faqes ju keni akses të menaxhoni të gjithë përmbajtjen pavarësisht autorit.
.. image:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_16.png
:alt: An example of a chart created in DKAN.
Adding Charts
Shtim Grafikësh
~~~~~~~~~~~~~
In general, you'll add DKAN Charts for your visualizations. Charts are a powerful tool for taking data and making it meaningful to the average site visitor who may have little to no experience with data and analysis. Charts offer power and flexibility to represent exactly what you’re looking for with minimal effort and no specific technical training required. Data that power charts can come directly from your DKAN data catalog or alternatively any URL, public Google spreadsheet, or data proxy/API.
Në përgjithësi, jo do të shtoni Grafikët DKAN për vizualizimet tuaja. Grafikët janë një mjet i fuqishëm për të marë të dhëna dhe për t'i bërë ato me kuptim tek vizitori mesatar i faqes i cili mund të ketë pak ose aspak eksperiencë me të dhënat dhe analizat. Grafikët zakonisht ofrojnë fuqi dhe fleksibilitet për të përfaqësuar saktësisht atë që kërkonit si mbështetje minimale dhe trajnim për specifikimet teknike. Të dhënat të cilat fuqizojnë grafikët mund tv vijnë direkt nga katalogu juaj i të dhënave DKAN apo në mënyrë alternative çdo URL, spreadsheet public Google apo të dhënat proxy/API.
Charts are ideal for showing comparative and/or historical information. Site visitors can look at a Chart and quickly discern the relationship between several data points. Charts easily adapt to represent a number of combinations between many values. Visualizations may range from a simple 2-dimensional comparison to more complex, multi-faceted relationships.
Grafikët janë idealë për të treguar informacione krahasuese dhe/ose historike. Vizitorët e faqes mund të shohin tek një Grafik dhe të dallojnë shpejt lidhjen midis disa pika të dhënash. Grafikët adoptohen lehtë për të përfaqësuar një numër kombinimesh midis shumë vlerave. Vizualizimet mund të variojnë nga një krahasim 2-dimensional tek lidhje më komplekse dhe shumë-shtresore.
**Supported data and file types:**
**Të dhënat e mbështetura dhe llojet e skedarëve:**
- **Using internal CSV files:** Charts visualize data that has its contents organized into rows and columns (tabular data). DKAN Charts support CSV files when selecting an internal Resource hosted on DKAN. Select the CSV option for the back-end when loading the data source.
- **Duke përdorur skedarë të brendshëm CSV:** Vizualizimet e të dhënave me grafikë ka përmbajtjen të organizuar në rreshta dhe kolona (të dhëna tabulare). Grafikët DKAN mbështesin skedarët CSV kur përzgjedhin një Resourse të jashtëm të ruajtur në DKAN. Përzgjidhni opsionin CSV për back-end kur shkarkoni të dhënat burim.
- **External CSV and XLS files:** You can create a Chart from files hosted elsewhere on the Web as long as a link is provided. Linked files can be a CSV or XLS. When files are externally linked select the DataProxy option for the backend when loading the data source.
- **Skedarët e brendshëm CSV dhe XLS:** Ju mund të krijoni një Grafik nga skedarët e ruajtur diku në Ueb për sa kohë një lidhje është mundësuar. Skedarët e lidhur mund të jetë CSV apo XLS. Kur skedarët janë me lidhje të jashtme përzgjidhni opsionin DataProxy për backend kur shkarkoni të dhënat burim.
- **Using Google spreadsheets:** Public Google spreadsheets are files created with Google sheets that have been published to the web. You can create your Chart with the public link and by selecting the Google spreadsheet option for the back-end when loading the data source.
- **Duke përdorur spreadsheets nga Google:** Spreadsheets publike të Google janë skedarët të krijuar nga Google sheets të cilat janë publikuar në ueb. Ju mund të krijoni Grafikun tuaj me lidhje publike dhe duke përzgjedhur opsionin Google spreadseet për back-end kur shkarkohen të dhënat burim.
**Choosing your data:** The first step in adding a Chart is choosing which data you want to visualize. Choose a title and add a description, then select the data source. You have a 3 options for selecting the data source:
**Zgjedhja e të dhënave tuaja:** Hapi juaj në shtimin e Grafikut është zgjedhja e cilave të dhëna ju doni të vizualizoni. Zgjidhni një titull dhe shtoni një përshkrim, pastaj përzgjidhni të dhënat burim. Ju keni 3 opsione për përzgjedhjen e të dhënave burim:
- **Upload a new file:** This is a file stored locally (ie a file on your computer’s hard drive) and not already on your DKAN site. Uploading a file to power your Chart does not automatically add the file as a Resource on your DKAN site. Use the Upload button in the File field to choose a file from your computer. Note file size and type limits apply.
- **Ngarkoni një skedar të ri:** Ky është një skedar i ruajtur lokalisht (p.sh një skedar në hard drive të kompjuterit tuaj) dhe jo akoma në faqen tuaj DKAN. Ngarkimi i një skedari për të fuqizuar Grafikun tuaj nuk shton automatikish skedarin si Resours në faqen tuaj DKAN. Përdorni butonin Upload në fushën e Skedarit për të zgjedhur një skedar nga kompjuteri juaj. Vini re se aplikohen limite në madhësi dhe lloj.
- **Choose an existing Resource:** Select a Resource that has been added to your DKAN site. Start typing in the Existing Resource field and DKAN will autocomplete with matching Resources.
- **Zgjidhni një Resours ekzistues:** Përzgjidhni një Resours i cili është shtuar në faqen tuaj DKAN. Filloni të shtypni në fushën Resourse Ekzistuese dhe DKAN do të vetëplotësohet me bashkërendim të Resourseve.
- **Link to an external file:** Use the Source field to link to a file hosted elsewhere on the web.
- **Lidhje tek skedarët e jashtëm:** Përdorni fushën e Burimit për të lidhur një skedar të ruajtur diku në ueb.
**Choose a data processor:** Once you select the data source, it’s important to choose the right data back-end to process the data. The processor reads the contents of a file and makes it possible to define which variables should be visualized. This works in the background, but you should know which data sources match which data back-ends. There are 3 data back-end to choose from:
**Zgjidhni një procesor të dhënash:** Sapo ju të përzgjidhni të dhënat burim, është e rëndësishme të zgjidhni back-end e duhur për të procesuar të dhënat. Procesori lexon përmbajtjen e një skedari të një skedari i cili është i mundshëm të përcaktojë cila variabël duhet të vizualizohen. Kjo punon në prapaskenë, por ju duhet të dini cilat të dhëna burim përputhem me të dhënat back-ends. Ka 3 lloje të dhënash back-end për të zgjedhur nga:
- **CSV:** CSV is the default selection, and it is used for Charts powered by internal data sources. If you upload a new file or select an existing Resource as your data source then your data back-end is CSV.
- **CSV:** CSV është përzgjedhja e paracaktuar dhe është përdorur për Grafikët e fuqizuar nga të dhëna e brendshme burimore. Nëse ju përshkruani një skedar apo një Resours ekzistues se si të dhënat burim pastaj të dhënat tuaja në back-end është CSV.
- **DataProxy:** If you use an external link for the data source, you may use a CSV or XLS file type. An external link is the only way to power a Chart with an XLS file. If you select a data source by using an external link then your data back-end is DataProxy.
- **DataProxy:** Nëse ju doni të përdorni një lidhje të jashtme për të dhënat burim, ju mund të përdorni një tip skedari CSV apo XLS. Një lidhje e brendshme është mënyra e vetme për të fuqizuar një Grafik me një skedar XLS. Nëse ju përzgjidhni të dhëna burim duke përdorur një lidhje të jashtme pastja të dhënat tuaja back-end janë DataProxy.
- **Google Spreadsheet:** You can power a Chart with a Google spreadsheet if the document has been published to the Web and made public. If you select the public link to a Google spreadsheet then Google Spreadsheet is your data back-end.
- **Google Spreadsheet:** Ju mund të fuqizoni një Grafik me një spreadsheet Google nëse dukumenti është publikuar në Ueb dhe është bërë publik. Nëse ju përzgjidhni një lidhje publike në një Google spreadsheet atëherë Google Spreadsheet janë të dhënat tuaja back-end.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_17.png
:alt: A screencap of the "Load Data" portion of the Visualizations creation page in DKAN.
**Defining your Chart variables:** In essence, Chart variables are the two axes of your Chart that you set. The x-axis and the y-axis each have their own set of values that run along each respective axis. Because Resources often contain more than two columns (all with their own set of values), you can choose which columns you want as the x- and y-axis as well as add Series. Series can be selected from the different columns within your Resource to compare multiple columns along the Chart axes. This provides flexibility when using large files to create Charts.
**Përkufizim i variablave të Grafikëve tuaj:** esencë, variablat e Grafikut janë dy akse në Grafikët tuaj që vendosni. Aksi x dhe Aksi y secilët kanë setin e tyre të vlerave të cilat drejtohen përgjatë secilit aks repsektivisht. Për shkak se Resourset shpesh mbajnë më shumë se dy kolona (të gjitha me setin e tyre të vlerave), ju mund të zgjidhni cilat kolona ju doni si aksi-x dhe aksi-y po ashtu si add Series. Seritë mund të përzgjidhen nga kolon atë ndryshme me Resourset tuaja për të krahasuar kolona të shumëfishta përgjatë akseve të Grafikëve. Kjo mundëson fleksibilitet kur përdorim skedarë të mëdhenj për të krijuar Grafikë.
You can choose which contents within the data source to display on your Chart. Some data sources may be fairly simple with only a couple columns while others may contain dozens. Options for the variables are based on the contents of the data source selected to power your DKAN Chart, so you’ll choose from columns and their values. There are 3 variables to select for when adding your Chart:
Ju mund të zgjidhni cila përmbajtje me të dhënat burim të shfaqni në Grafikun tuaj. Disa të dhëna burim mund të jenë shumë të thjeshta me një seri kolonash ndërsa të tjera mund të përmbajnë qindra. Opsionet për variablat janë bazuar në përmbajtjet e të dhënave burim të përzgjedhura për të fuqizuar Grafikët tuaj DKAN, ndaj ju do zgjidhni nga kolonat dhe vlerat e tyre. Ka 3 variabla për të zgjedhur kur shtoni në Grafikun tuaj:
- **Series.** Series show the values within a column as the y-axis values mapped along the X-Field values. Once you choose a column to provide the values for the X-Field, Series provide the corresponding y-values. You can choose multiple columns from your Resource to be Series, which can be helpful for showing multiple data points next to one another.
- **Seri.** Seritë tregojnë vlerën me një kolonë si vlerat e aksit-y të hartëzuara me vlerat e Fushës-X. Sapo ju zgjidhni një kolonë për mundësuar vlerat për Fushën-X, Seritë e mundësuara vlerave korresponduese y. Ju mund të zgjidhni kolona të shumëfishta nga Resourset tuaja të jenë Seritë, të cilët mund të jenë të dobishme për të shfaqur të dhëna të shumëfishta në pikat e të dhënave bashkëngjitur njëra-tjetrës.
- **X-Field.** The X-Field provides the x-axis values for your Chart. Choose a column from your Resource to populate the X-Field with values.
- **Fusha-X:** Fusha X mundëson vlerat e aksit-x për Grafikun tuaj. Zgjidhni një kolonë nga Resourset tuaja për të populluar Fushën-X me vlera.
- **Data Format:** Selecting the correct data format helps Charts to display correctly. Choose the format that matches the format of the values in your X-Field. If you’re not sure, you can leave the selection on Auto and DKAN will make the best selection. If the values are text/non-numeric, select the String format.
- **Formati i të Dhënave:** Përzgjedhja e formatit të të dhënave të sakta ndihmon Grafikët të shfaqen saktë. Zgjidhni formatin i cili përshtatet me formatit për vlerat në Fushën-X. Nëse nuk jeni të sigurtë, ju mund ta lini përzgjedhjen Automatike dhe DKAN do të bëjë përzgjedhjen më të mirë. Nëse vlerat janë tekst/jo-numerike, përzgjidhni formatin String.
**Choose a Chart type:** Different types of data work better with certain Chart types more than others. DKAN offers a number of different Chart types like line graphs, bar charts, and pie charts and different types of data will work better as a line graph rather than a bar chart.
**Zgjidhni një lloj Grafiku:** Lloje të ndryshme të dhënash punojnë më mirë me lloje të caktuara Grafikësh se me disa të tjera. DKAN ofron një numër të ndryshëm lloji Grafiku si linjat e grafëve, grafikët shufër dhe grafikët tortë dhe lloje të ndryshme të dhënash mund të funksionojnë më mirë si grafik vijë se sa si grafik shufër.
For continuous data (like time) use a line Chart to show the movement of the data. For categorical data (like a discrete totals within a category) use bar charts, and for data that totals a sum use a pie chart.
Për të dhëna të vazhdueshme (si koha) përdorni një Grafik vijë për të treguar lëvizjen e të dhënave. Për të dhënat e kategorizuara (si totalet diskrete me një kategori) përdorin grafikë shufër, dhe për të dhënat totale që sjell një shumë përdorni një grafik tortë.
There are a number of Chart types to best display your data depending on what you want the Chart to show and the contents of your Resource. You can choose a Chart type and then move to the Preview and Adjust screen to make the final modifications to your Chart. You can always change the Chart type by using the Back button, so that you can test and see which Chart type works best with your data.
Ka disa lloje grafikësh për të shfaqur sa më mirë të dhënat tuaja në varësi se cfarë doni të paraqesi Grafiku dhe përmbajtjen e Resurseve tuaja. Ju mund të zgjidhni një lloj Grafiku dhe pastaj ta lëvizni Preview dhe Adjust screen për të bërë modifikimet e fundit tek Grafiku juaj. Ju gjithmonë mund të ndryshoni llojin e Grafikut duke përdorur butonin Back, në mënyrë që të testoni dhe të shikoni cilat lloj grafikësh funksionojnë më mirë me të dhënat tuaja.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_18.png
:alt: A screencap displaying the options for Chart types in DKAN.
In the example below, the Site Manager is adding a Chart that uses an existing Resource. By typing, DKAN suggests an autocomplete option and the Site Manager selects the Resource. Once the Resource is selected, the Site Manager can define the variables of the Chart. In this example, the Resource is very basic with only two columns that be chosen from, but more robust Resources could have several columns to choose from.
Në shembullin më poshtë, Menaxheri i Faqes po shton një Grafik i cili përdor një Resours ekzistues. Duke shtypur, DKAN sugjeron opsionin me vetëplotësim dhe Menaxheri i Faqes përzgjedh Resourset. Sapo një Resourse është zgjedhur, Menaxheri i Faqes mund të përcaktojë variablën e Grafikut. Në këtë shembull, Resoursi është shumë bazik me vetëm dy kolona që mund të përzgjidhen, por më shumë Resurse të fuqishme mund të kenë kolona të shumta që mund të zgjidhni.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_19.gif
:alt: An animated screencap displaying the Chart creation process in DKAN.
**Adjusting your Chart settings:** After the data is loaded and the variables selected, you can see how your Chart will appear and make adjustments so that your visualization best depicts the meaning of the data. On the Preview and Adjust screen, you make any final modifications to your Chart through a number of options on the Chart Configuration menu. The Chart preview will adjust in real-time to show you what the Chart will look like on your site. Use the preview to test out different adjustments for your Chart settings.
**Rregullimi i cilësimeve të Grafikut tuaj:** Pasi të dhënat ngarkohen dhe variablat janë përzgjedhur, ju mund të shikoni Grafikun tuaj të shfaqet dhe të bëni rregullimet që vizualizimet tuaja të përshkruajnë më së miri kuptimin e të dhënave. Në Preview dhe Rregullimet e ekranit, ju bëni modifikimet përfundimtare tek Grafiku juaj nëpërmjet një numri opsionesh tek menuja e Konfigurimit të Grafikut. Parapamja e Grafikut do rregullohet në kohë reale duke shfaqur se si Grafiku do të duket në faqen tuaj. Përdorni parapamjen për të testuar rregullime të ndryshme për cilësimet e Grafikut.
In the example below, a Site Manager is adjusting the Chart settings for a Chart they're adding. Though there are a number of options, the data here is fairly basic. The Site Manager rotates the labels by putting in a degree of rotation in the X Label Rotation field, changes the color of bars by adding a hex value in the Color field, and adds a label to the x-axis by putting a name in the X Axis Label field.
Në shembullin më poshtë, një Menaxher Faqeje po rregullon cilësimet e Grafikut për një Graifk që ata po shtojnë. Megjithëse ka një numër opsionesh, të dhënat këtu janë thuajse bazike. Menaxheri i Faqes rrotullon etiketat duke vendosur një gradë në rrotullimin e fushën X Label Rotation, ndryshon ngjyrën e shufrave duke shtuar vlera hex në fushën e Ngjyrës, dhe shton etiketë tek aksi-x duke vendosur një emër në fushën X Axis Label.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_20.gif
:alt: An animated screencap displaying the Chart creation process in DKAN.
As the example continues below, the Site Manager decides to show the title of the Chart and selects the Show Legend option. Show Tooltips and Reduce Ticks are selected by default. Click on the Finish button at the bottom of the page to finalize your selections and see the final results of how the Chart will appear on your DKAN site.
Si shembulli që vijon më poshtë, Menaxheri i Faqes vendos të shfaqë titullin në Grafik dhe përzgjedh opsionin Shfaq Legjendën. Show Tooltips dhe Reduce Ticks janë përzgjedhur automatikisht. Klikoni në butonin Përfundo në fund të faqes për të finalizuar përzgjedhjet tuaja dhe shihni rezultatin final se si Grafiku do të shfaqet në faqen tuaj DKAN.
Unlike other content types, Charts don't automatically collect on a page on your DKAN site. You can make Charts visible by including them in Dashboards and Data Stories.
Ndryshe nga lloje të tjera përmbajtjesh, Grafikët nuk mbledhin automatikisht të dhëna në faqen tuaj DKAN. Ju mund t'i bëni grafikët të dukshëm duke përfshirë ata në Dashboardet dhe Data Stories.
.. figure:: ../../images/site_manager_playbook/adding_new_content/adding_new_content_21.gif
:alt: An animated screencap displaying the Chart creation process in DKAN.