Commit 4e908c9b authored by Boris Budini's avatar Boris Budini
Browse files

Update data_management.rst

parent eb3203a5
Pipeline #151 failed with stages
in 1 minute and 4 seconds
......@@ -13,21 +13,20 @@ Duke importuar datasets nga një burim i jashtëm, ju mund të ofroni më shumë
Si funksionon Harvest
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The source is defined (fetching)
First, identify where the datasets should be imported from. Harvest is compatible with data.json and XML endpoints, and your source may be configured before import. By default, all the datasets and their metadata are imported from a source, but you can further configure exceptions to narrow what information is included (more on that in the Harvest Dashboard section). Site Managers define a source by creating a Harvest Source as a new piece of content.
Caktimi i burimit (fetching)
Fillimisht, identifiko se nga ku do importohet datasets. Harvest funksionon me data.json dhe XML endpoint, dhe burimi juaj mund të jetë konfiguruar para importimit. Zakonisht, të gjithë datasets dhe metadata të tyre importohen nga një burim, por ju mund të konfiguroni më shumë për të selektuar se cili informacion përfshihet (më shumë rreth kësaj në Harvest Dashboard). Menaxhuesit e faqes përkufizojnë një burim duke krijuar një Harvest Source si pjesë e re përmbajtjeje.
Data is stored locally (caching) as a copy
Once the source is identified, Harvest pulls datasets and stores them on the computer’s local hard drive. This is called caching. Site Managers have two options for how cached data is handled. Datasets may be cached and migrated (step 3) automatically or they may be only cached to be reviewed and later migrated manually. You may use a different operation depending on the context and can choose on a case-by-case basis.
Data ruhet lokalisht (caching) si një kopje
Pasi burimi të identifikohet, Harvest merr datasets dhe stores të ruajtura në to në hard diskun e kompjuterit tuaj. Kjo quhet caching. Menaxhuesit e faqes kanë dy opsione se si të dhënat e cachuara trajtohen. Datasets mund të bëhen cached dhe migrohen (hapi 3) automatikisht, ose ato mund të bëhen cached për tu migruar manualisht më vonë. Ju mund të përdorni një veprim tjetër në varësi të kontekstit dhe mund të zgjidhni për secilin rast manualisht.
Harvest adds cached data to your site (migration and publishing)
After the dataset information is cached onto the computer’s local hard drive as a JSON file, Harvest reads the file and imports it to your DKAN site. Datasets can be migrated and published to your DKAN site automatically as part of the caching operation. Alternatively, datasets can be only migrated (without caching).
Harvest shtojnë të dhënat cached në faqen tuaj (migrimi dhe publikimi)
Pasi informacioni i dataset është cachuar në kompjuterin tuaj si një skedar JSON, Harvest lexon skedarin dhe e importon atë në faqen tuaj. Datasets mund të migrohen dhe publikohen në faqen tuaj automatikisht si pjesë e operacionit caching. Përndryshe, datasets mund të migrohen (pa caching).
Harvest is used to check for changes to migrated datasets
Once the dataset information is imported to your DKAN site, its contents exist independently from the original source. That means changes made to a dataset on the original source won’t appear on your DKAN site unless the harvested dataset is updated. It also means that if you make changes to the dataset on your DKAN site, the changes will be overwritten when you run a harvest operation to update the file contents and metadata.
With Harvest, you can make updates to your harvested datasets by repeating the process of fetching, caching and migrating. Harvest replaces the old information with the current datasets, updating the information to include any changes made to the original source. With defined sources, the process is a quick operation.
Though most of Harvest works in the background, Site Managers can use the Harvest Dashboard to manage Harvest operations.
Harvest përdoret për të parë për përditësime në datasets të importuar.
Pasi informacioni i datasets është importiar në faqen tuaj, përmbajtja mund të ekzistojë në mënyrë të pavarur nga burimi origjinal. Kjo do të thotë që ndryshimet e bëra në datasets në burim nuk do shfaqen në faqen tuaj DKAN nëse ju nuk i përditësoni ato. Gjithashtu, nëse ju bëni ndryshime në datasets në faqen tuaj DKAN, ndryshimet do mbishkruhen kur ju ti përditësoni ato.
Me Harvest, ju mund të përditësoni datasets e mbledhura, duke përsëritur fetching, caching, dhe migrimin. Harvest zëvëndëson informacionin e vjeter me dataset aktual, duke përditësuar informacionin për të përmbajtur cdo ndryshim që është bërë në burim. Me burime të caktuara, ky veprim është i shpejtë.
Edhe pse shumica e Harvest funksionon në sfond, Menaxhuesit e faqes mund të përdorin Harvest Dashboard për të menaxhuar operimet Harvest.
Harvest Dashboard
~~~~~~~~~~~~~~~~~
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment