Commit 55e90e1a authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku
Browse files

Update index.rst

parent c047d9ca
Pipeline #215 failed with stages
in 1 minute and 7 seconds
......@@ -4,6 +4,7 @@ Manuali i përdorimit
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
.. warning::
**DKAN është në proçesin e rishkrimit të manualit të përdorimit. Në DKAN ka disa ndryshime të cilat nuk reflektojnë në dokumentim, kështu që mund të ketë mungesë konsistence. Gjithashtu mund të ketë disa probleme me formatimin e tekstit. Faleminderit për mirëkuptimin!**
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment