Commit a57b436f authored by Boris Budini's avatar Boris Budini 🛡
Browse files

Update search.html

parent 03c59b8e
......@@ -33,9 +33,9 @@
</noscript>
{% if search_performed %}
<h2>{{ _('Search Results') }}</h2>
<h2>{{ _('Rezultatet e kërkimit') }}</h2>
{% if not search_results %}
<p>{{ _('Nuk u gjet asnjë dokumentim sipas kërkimit tuaj. Ju lutemi sigurohuni që keni shkruar mirë të gjitha fjalët dhe që keni zgjedhur mjaftueshëm kategori.') }}</p>
<p>Nuk u gjet asnjë dokumentim sipas kërkimit tuaj. Ju lutemi sigurohuni që keni shkruar mirë të gjitha fjalët dhe që keni zgjedhur mjaftueshëm kategori.</p>
{% endif %}
{% endif %}
<div id="search-results">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment