Commit fae1060e authored by Boris Budini's avatar Boris Budini 🛡
Browse files

Update search.html

parent a57b436f
......@@ -8,7 +8,7 @@
:license: BSD, see LICENSE for details.
#}
{%- extends "layout.html" %}
{% set title = _('Search') %}
{% set title = _('Kërko') %}
{%- block scripts %}
{{ super() }}
<script type="text/javascript" src="{{ pathto('_static/searchtools.js', 1) }}"></script>
......@@ -26,14 +26,14 @@
<noscript>
<div id="fallback" class="admonition warning">
<p class="last">
{% trans %}Ju lutemi aktivizoni JavaScript qe te funksionoje kërkimi
functionality.{% endtrans %}
Ju lutemi aktivizoni JavaScript qe te funksionoje kërkimi
functionality.
</p>
</div>
</noscript>
{% if search_performed %}
<h2>{{ _('Rezultatet e kërkimit') }}</h2>
<h2>Rezultatet e kërkimit</h2>
{% if not search_results %}
<p>Nuk u gjet asnjë dokumentim sipas kërkimit tuaj. Ju lutemi sigurohuni që keni shkruar mirë të gjitha fjalët dhe që keni zgjedhur mjaftueshëm kategori.</p>
{% endif %}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment